Pageloader

MiraCel II (Best Seller)

MiraCel II (Best Seller)

Mini-Pleat Type Medium High Efficiency Filter

  • M6, F7, F8, F9
  • Dual density, ultra-fine fibreglass
  • Available in Beverage board, Water resistant board
  • Standard depth 95mm
  • UL certified